Με την παρουσία εκπροσώπων φορέων, υπηρεσιών, οργανώσεων και επαγγελματιών έγινε η παρουσίαση της ολοκληρωμένης παρέμβασης στην υποδομή των φωτεινών σηματοδοτών του Δήμου Ιωαννιτών.

Ο αντιδήμαρχος έργων Γιώργος Αρλέτος καλωσόρισε τους παρισταμένους δίνοντας το βασικό περίγραμμα της παρέμβασης που έχει γίνει και στη συνέχεια οι ανάδοχοι προχώρησαν στην αναλυτική και εκτενή παρουσίαση.

Το έργο με προϋπολογισμό 830 χιλιάδων ευρώ είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος». Η σύμβαση είχε υπογραφεί τον Δεκέμβριο του 2021 και το φυσικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2023. Ακολουθεί το διάστημα «εγγύησης καλής λειτουργίας» η διάρκεια του οποίου είναι 12 μήνες.

Με την εκτέλεση της σύμβασης ο Δήμος Ιωαννιτών, αναβάθμισε συνολικά την υποδομή των φωτεινών σηματοδοτών (αρμοδιότητάς του), στο σύνολο της έκτασης του. Πιο συγκεκριμένα μέσω της εν λόγω σύμβασης εκτός της αντικατάστασης όλου του εξοπλισμού πεδίου όπως ιστοί, ρυθμιστές και σηματοδότες (η ηλικία των οποίων ξεπερνούσε σε κάποιες περιπτώσεις και τα 40 έτη) υλοποιήθηκε:

■         Αναβάθμιση παλιών ρυθμιστών κυκλοφορίας, ώστε να μπορούν να υποστηρίξουν σύγχρονες τεχνολογίες ελέγχου κυκλοφορίας

■         Εγκατάσταση συστήματος καταμέτρησης της κυκλοφορίας, ασύρματης τεχνολογίας για την ελαχιστοποίηση της παρέμβασης/όχλησης στο αστικό περιβάλλον.

■         Εγκατάσταση μικροκυμματικών ανιχνευτών οχημάτων (radar) για την εφαρμογή μεθόδων τοπικής επενέργειας.

■         Αντικατάσταση παλιών σηματοδοτών λαμπτήρων πυράκτωσης με νέους τεχνολογίας LED χαμηλής κατανάλωσης και αναβαθμισμένων φωτοτεχνικών χαρακτηριστικών, σύμφωνα με τον ισχύοντα Εθνικό Τεχνικό Κανονισμό.

■         Εγκατάσταση σε επιλεγμένες διαβάσεις πεζών καταμετρητών αντίστροφης μέτρησης (countdown) για την πληροφόρηση των πεζών.

■         Εγκατάσταση συσκευών ηχητικής σήμανσης σε λειτουργία φωτεινών σηματοδοτών με σταθερές ή επενεργούμενες φάσεις πεζών και με εξωτερικά συνδεδεμένο ηχείο, για την υποβοήθηση της κινητικότητας ατόμων με πρόβλημα όρασης (ΑΜΕΑ), σύμφωνα με τον ισχύοντα Εθνικό Τεχνικό Κανονισμό.

■         Εγκατάσταση Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας και Ελέγχου Φωτεινής Σηματοδότησης για την online επιτήρηση της λειτουργίας των φωτεινών σηματοδοτών.

■         Ανάπτυξη Κυκλοφοριακού Μοντέλου και εκπόνηση ολοκληρωμένων στρατηγικών διαχείρισης της κυκλοφορίας.

■         Εγκατάσταση Συστήματος Διαχείρισης Στρατηγικών και Παρακολούθησης της Κυκλοφορίας με στόχο την αύξηση της κυκλοφοριακής ικανότητας, τη βελτίωση των χρόνων διαδρομών σε επιλεγμένες διαδρομές και την ενημέρωση των μετακινούμενων.

Πρόκειται για μια συνολική παρέμβαση σε μια κρίσιμη υποδομή του Δήμου, με την οποία αναβαθμίζεται ο εξοπλισμός των εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης, εγκαθίσταται εκτεταμένο σύστημα καταμέτρησης της κυκλοφορίας, εγκαθίσταται Κέντρο Ελέγχου και αναπτύσσεται σύστημα πληροφόρησης των μετακινούμενων.

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται:

  1. Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας των εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης. Το ετήσιο ενεργειακό όφελος υπολογίζεται σε 104.047,78 kWh το αντίστοιχο οικονομικό όφελος υπολογίζεται 15.607,17€ (τιμή ειδικού τιμολογίου  0,15  €/kWh – Δ.Ε.Η. 2017) και το ετήσιο όφελος σε εκπομπές CO2 ξεπερνά τους 100tn.
  2. Μείωση της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών αέριων ρύπων των οχημάτων
  3. Διασφάλιση της κίνησης των ΑΜΕΑ στους σηματοδοτούμενους κόμβους
  4. Αξιοποίηση της υφιστάμενης υποδομής και εξοπλισμού και αναβάθμισή του μόνο όπου κρίνεται απαραίτητο, ώστε να μπορεί να υποστηρίξει σύγχρονες τεχνολογίες
  5. Παροχή, δια-λειτουργικότητας μέσω διεπαφής με τρίτα ή/και υφιστάμενα συστήματα διαχείρισης της κινητικότητας των πολιτών (συστήματα ελέγχου κυκλοφορίας, μετρητικά, πληροφόρησης).

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Ηπείρου Γιάννης Τσίγκρος στην τοποθέτησή του τόνισε ότι τα φανάρια, παρά τους κυκλικούς κόμβους παραμένουν απαραίτητα.  Επεσήμανε δε ότι πρέπει να αναζητηθεί λύση για την ασφαλή κίνηση των ΑμεΑ και στους κυκλικούς κόμβους.

Ο αντιδήμαρχος έργων Γιώργος Αρλέτος στην τοποθέτησή του τόνισε ότι η προσβασιμότητα των ΑμεΑ αποτελεί αντικείμενο ενός συνολικού στρατηγικού σχεδίου που εκπονεί ο Δήμος. Το συγκεκριμένο σχέδιο θα δώσει συνολικές απαντήσεις και με αξιοποίηση έξυπνων εφαρμογών.

 

Εδώ μπορείτε να δείτε αναλυτική παρουσίαση για το συγκεκριμένο έργο.